อะไรคือ Jinja

Jinja เป็นเทมเพลตเอ็นจิน (template engine) ที่ใช้สำหรับภาษา Python โดยเฉพาะ มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใส่ข้อมูลเข้าไปในเทมเพลต และช่วยให้สามารถสร้างข้อความ โค้ด หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างซับซ้อนโดยใช้ข้อมูลหรือตัวแปรที่ถูกส่งมาจากฝั่งอื่นเป็นแหล่งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ

Jinja มีลักษณะคล้ายกับเทมเพลตเอ็นจินอื่น ๆ เช่น Django template engine ที่ใช้ในเว็บแอปพลิเคชันของ Django แต่ Jinja มีความยืดหยุ่นและมีความสามารถมากกว่าเล็กน้อย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานที่รวดเร็วด้วยโมดูลคอมไพล์ของ Python ทำให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

การใช้งาน Jinja ในภาษา Python มักจะมีการกำหนดข้อมูลในรูปแบบของตัวแปร Python และนำไปประยุกต์ใช้ในเทมเพลต ตัวอย่างการใช้งานของ Jinja ใน Python อาจมีดังนี้:

from jinja2 import Template

# กำหนดเทมเพลต
template_string = "สวัสดี {{ name }} คุณอายุ {{ age }} ปี"

# สร้างเทมเพลตจากสตริง
template = Template(template_string)

# กำหนดข้อมูล
data = {
    "name": "ธนชิต",
    "age": 30
}

# ใส่ข้อมูลเข้าเทมเพลตและรับผลลัพธ์
result = template.render(data)

print(result)  # ผลลัพธ์: สวัสดี ธนชิต คุณอายุ 30 ปี